Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb v turistickej ubytovni Ťatliakova chata

Článok I.

Zmluvné strany
1. Zmluvnými stranami pri poskytovaní služieb /ďalej len Služby/ Turistickou ubytovňou Ťatliakova chata, /ďalej len Chatou/ klientom sú:
a/ Chata Zverovka spol. s r.o., Matuškova 32, Dolný Kubín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1451/L, IČO: 31593747, DIČ: 2020425121, IČ DPH: SK2020425121
b/ fyzické osoby alebo právnické osoby /ďalej len Klienti/
2. Objednávku na poskytovanie Služieb Chatou /ďalej len Rezervácia/ môže uplatniť Klient Chaty prostredníctvom internetu.
3. Obsah Rezervácie je uvedený na internetovej stránke Chaty – www.tatliacka.sk
4. Ak to kapacita Chaty umožňuje, ak má Rezervácia všetky stanovené náležitosti a ak Klient poskytne Chate potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti, Chata potvrdí Klientovi poskytnutie Služieb podľa jeho Rezervácie.
5. Potvrdenie Rezervácie uskutočňuje Chata prostredníctvom internetu.

Článok II.

Poskytovanie Služieb Chaty Klientom
1. Chata poskytuje Klientom Služby na základe ich Rezervácie len po jej potvrdení Chatou a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.
2. Chata poskytuje Klientom Služby v dohodnutom rozsahu, inak v rozsahu a spôsobom, ktorý určujú platné materiály Chaty, najmä jeho internetová stránka www.tatliacka.sk
3. Za Služby poskytnuté Chatou je Klient povinný zaplatiť Chate dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku Chaty. To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia. Špecifický postup určený dodavateľom služieb musí objednávateľ dodržat pri úhrade zálohovej platby a doplatku za objednané služby počas silvestrovského pobytu a termínov, ktoré sú dané organizátormi spoločenských akcií. Cenu za pobyt v tomto prípade určuje ubytovateľ a môže byť iná ako cena uvedená vo všeobecnom cenníku ubytovacieho zariadenia. Peňazné prostriedky za objednané, zaplatené a nevyužité služby sa zákazníkom nevracajú.
4. Chata je oprávnená požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je Chata povinná informovať Klienta písomne pri potvrdení Rezervácie. Výška depozitu je stanovená na 100% z celkovej sumy rezervovaných Služieb a je splatná do 2 kalendárnych dní.
5. Ceny služieb Chaty vyplývajú z potvrdenia Rezervácie a sú záväzné pre obidve strany. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa Cenníka na recepcií alebo na internetovej stránke Chaty.
6. Splatnosť ceny Služieb je najneskôr v prvý deň po príchode na dohodnuté čerpanie služieb.

Článok III.

Práva a povinnosti klienta
1. Klient má právo na poskytnutie Služieb od 14,00 hod.prvého dňa poskytnutia Služieb.
2. Klient je povinný riadne odovzdať po poskytnutí Služieb príslušné izby Chaty najneskôr do 10,00 hod. Dohodnutého posledného dňa poskytnutia Služieb, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak bude Klient v omeškaní so splnením tejto povinnosti, bude povinný zaplatiť Chate za každý deň omeškania cenu príslušných izieb podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnenú na internetovej stránke Chaty.
3. Ak sa klient neubytoval do 21,00 hod Prvého dňa dohodnutého poskytnutia Služieb a nebolo písomne, telefonicky, alebo prostredníctvom internetu dohodnuté inak, môže Chata zrušiť poskytnutie Služieb Klientovi alebo účtovať poplatok. V deň príchodu hostia Chaty preukazujú svoju totožnosť osobným dokladom, ktorý odovzdávajú na recepcii chaty. Počas pobytu je zákazník povinný dodržovať po 22,00 hod nočný kľud.
4. Chatou potvrdené poskytnutie Služieb je Klient opravnený jednostranne zrušiť.
5. Za jednostranné zrušenie poskytnutia Služieb je Klient povinný zaplatiť Chate storno poplatok za podmienok a vo výške uvedených v bode 6 a 7 tohoto článku.
6. Ak Klient oznámi Chate zrušenie rezervácie alebo zmeny v rezervácii v neprospech Chaty viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt. Klient má nárok na vrátenie zaplateného depozitu vo výške 100%.
7. Ak Klient oznámi Chate zrušenie rezervácie alebo zmeny v rezervácii v neprospech Chaty po termíne uvedenom v bode 6 tohto článku, vzniká Chate právo na storno poplatok podľa nasledovných pravidiel:
- 30-15 dní pred prvým dňom poskytnutia Služieb vo výške 50% z výšky depozitu
- 14-8 dní pred prvým dňom poskytnutia Služieb vo výške 90 % z výšky depozitu
- 7 dní pred prvým dňom poskytnutia Služieb vo výške 100% z výšky depozitu v prípade zrušenia celej rezervácie alebo v prípade zmien v rezervácii v neprospech Chaty je hosťovi účtovaný celý pobyt v zmysle posledného potvrdzujúceho e-mailu

Článok IV.

Záverečné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
2. Pobyt Klientov v Chate upravuje Ubytovací poriadok, ktorý je pre nich záväzný. Ubytovací poriadok je umiestnený na recepcii Chaty.
3. Pri konečnom vyúčtovaní bude výška depozitu odpočítaná ako záloha.
4. Klienti doručením Rezervácie Chate, jednostranného zrušenia poskytnutia Služieb, alebo ubytovaním v Chate potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.
5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb v Turistickej Ubytovni Ťatliakova chata, nadobúdajú účinnosť dňom 10. 10. 2016